Em Wänta of de Grennerischen...

Em Wända hömm mir jeden Dach droff gewort, dat de Bus net kimmt un mir net in de Schööl mötschten. Dann hömm mir usen Schlitten gehöll un ab off de Grennerischen. Us mötscht dumols känen zwomöl fron, ob mir raus gingen. Mir sein flott häm, hönn us en dicken Juppen ögezuch, noch en Kapp un en Poor Händchen, de Gummistivveln mät zween Paar Strimp und dann ab! De beschten Hiwwel, den mir rund im et Dorf hatten war de Grennerische. Da hött ma all Känner vöm Dorf getrof. Mir säin dann von Morjens bis Owens, bis et dunkel war de Berch runner. Jäh, wat hatten mir en Fräd! Un Jung, manchöl, wenn ma innen net de Kehr kried hönn, da hömma us och gut getilft! Awa eich kann mich net erinnern, dat immes wat schlämmers gedön höt. Mäscht war de Schlidden awa am End kapudd.
Vielläischt krien ma jo dis Johr och noch en Herd Schnee. Dann siehn ma us - of em Grennerischen!Kommentare