Inhalt

Kurztexte

Em Wända of de Grennerischer...
Das Bauerhaus
Rezept - Strammen Maxx
Fössend

Verzeichnis

5 Morkstick

Ääedem
Äisch und dou, ...
Ämpern

Bäätsäächer
bespillischt
Bleiiwohh
Boar
Boargaas
Breetscha
Bröt
bröödtrunken
Bullwecka

dappa
Dengelstock
Dräiifußß
dommeln
Dousch - im Dousch säin
Duxal

Erpern

gaabsen
gääkisch
Gedemmel
Gehäischnis
Gehanstrauwen
Geschehrdooch
Greescheln
geddou
gedill
geimann
gengann
gillijäm
glodt
Göeden
Gröschen

Hääjel
häämeln
hea
Heafdäsch
Hehbäähna
Hihner stilpen
höhllen
Hössenbrööt
Houwereksen
Huddel
Hunisch

Iwwamohr

joomern

Kaatz
Kadäätsch
Kappes
Kappesbitt
Kirfisch
Knäip
Knäipchen
Knaissjen
Knippschi - gääkisch Knippschi
Koasch
Ködder
Köndl
Kromperewääscher
Krönnen

Laisskaul
Lamäng
Lawwazorsch
louter - fia louter louter

määhjen / Määhjen
mell
Meta
Mick
miefern
Moortstekken
Morsemorjen
Muff - de Muff gäähn

Nääidstään
Nóun!
Noupen
noupisch

ögestiwwelt
öhgehöll
ohhscherisch
Örwesen
Ovtrickeldooch

päääsisch
pudderisch

roaf
roff
Rommelen
Rommeleboatz
Ruppes

Säächomessengoopen
Saidippen
Schaimlääfel
Schlodderfaass
Schlößen
Schmeah
schnääken
Schnooken
Schnua
Schouhbendel
schrooh
Schuhh besöllen
Schwoarzban
Schwozzen
Solpa - in da Solpa leihen
Spiejllump
stierisch - en Kuh stierisch readen

toopisch

Uwweraasch

Verstuppen

Wehlen
worres

Zigga
Zuckerböön

Kommentare